Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Kategorie
Odsávanie
Odsávánie jemného nevýbušného prachu
Odsávač prachu ADAMIK FP 150 7,5 kWOdsávač prachu ADAMIK FT 402 PEAOdsávač prachu ADAMIK FT 402 PEACOdsávač prachu ADAMIK FT 402 PEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 402 VPEAOdsávač prachu ADAMIK FT 402 VPEACOdsávač prachu ADAMIK FT 402 VPEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 416 PEAOdsávač prachu ADAMIK FT 416 PEACOdsávač prachu ADAMIK FT 416 PEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 416 VPEAOdsávač prachu ADAMIK FT 416 VPEACOdsávač prachu ADAMIK FT 416 VPEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 420 PEAOdsávač prachu ADAMIK FT 420 PEACOdsávač prachu ADAMIK FT 420 PEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 420 VPEAOdsávač prachu ADAMIK FT 420 VPEACOdsávač prachu ADAMIK FT 420 VPEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 440 PEAOdsávač prachu ADAMIK FT 440 PEACOdsávač prachu ADAMIK FT 440 PEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 440 VPEAOdsávač prachu ADAMIK FT 440 VPEACOdsávač prachu ADAMIK FT 440 VPEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 502 PEAOdsávač prachu ADAMIK FT 502 PEACOdsávač prachu ADAMIK FT 502 PEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 502 VPEAOdsávač prachu ADAMIK FT 502 VPEACOdsávač prachu ADAMIK FT 502 VPEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 504 PEAOdsávač prachu ADAMIK FT 504 PEACOdsávač prachu ADAMIK FT 504 PEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 504 VPEAOdsávač prachu ADAMIK FT 504 VPEACOdsávač prachu ADAMIK FT 504 VPEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 616 PEA 3 kWOdsávač prachu ADAMIK FT 616 PEAC 3 kWOdsávač prachu ADAMIK FT 616 PEAM 3 kWOdsávač prachu s odlučovačom ADAMIK FC 150Odsávač prachu s odlučovačom ADAMIK FC 200

Zásady spracovania osobných údajov

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto zásady spracovania osobných údajov (ďalej len "Zásady") slúži na informovanie dotknutej osoby o spracovaní osobných údajov, ktoré sú poskytované spoločnosti ADAMIK Company, s.r.o. Paříková 910/9, 190 00 Praha, Česká republika, IČ: 26845318, ako prevádzkovateľovi internetového obchodu "ADAMIKshop" na adrese www.adamikshop.sk, v súvislosti s objednávkou a nákupom tovaru v internetovom obchode, registráciou používateľského účtu v internetovom obchode alebo za iným účelom definovaným nižšie v týchto Zásadách.

2. Spoločnosť ADAMIK Company, s.r.o. spracováva všetky poskytnuté osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len "nariadenie").

3. Tieto Zásady sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a kupujúcim. Odoslaním objednávky tovaru kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito Zásadami zoznámil. Tieto Zásady v nižšie uvedenom rozsahu dopľňajú všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru v internetovom obchode www.adamikshop.sk (ďalej len "VOP"). Pojmy vymedzené v VOP sa obdobne užijú aj pre tieto Zásady.

4. Tieto Zásady sú vyhotovené v slovenskom jazyku a sú platné od 1.11.2019.

 

II. Správca a subjekt osobných údajov

1. Správcom osobných údajov je prevádzkovateľ e-shopu, tj. spoločnosť ADAMIK Company, s.r.o.

sídlom: Paříková 910/9, 190 00 Praha, Česká republika

IČ: 26845318, DIČ: CZ26845318

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 106931

emailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefonický kontakt: +420 774 883 858

adresa pre korešpondenciu a kamenná predajňa: Mitrovická 804, 739 21 Paskov, Česká republika

2. Subjektom osobných údajov je zákazník - zákazníkom sa pre účely týchto Zásad rozumie fyzická osoba, ktorá je užívateľom e-shopu, prípadne ktorej osobné údaje boli správcovi v súvislosti s užívaním e-shopu poskytnuté, a ktorej osobné údaje sú správcom spracovávané. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, sa vždy považuje za zákazníka.

3. Správca výslovne uvádza, že internetový obchod nie je primárne určený pre deti mladšie ako 16 rokov; v prípade osôb do 16 rokov, ktorá chce správcovi prostredníctvom internetových stránok udeliť súhlas so spracovaním ich osobných údajov (napr. prihlásením na odber newsletterov a udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely), je povinná požiadať osobu, ktorá k nej vykonáva rodičovskú zodpovednosť (hlavne. rodič, poručník alebo iný zákonný zástupca) o schválenie takéhoto kroku, a to predtým, než správcovi poskytne nejaké osobné údaje. Bez takéhoto schválenia dieťa nie je oprávnené svoje osobné údaje poskytnúť. Správca je v tej súvislosti oprávnený vyžadovať v odôvodnených prípadoch aj potvrdenie o tom, že osoba udeľujúce súhlas so spracovaním osobných údajov je starší ako 16 rokov (napr. zaškrtnutím príslušného textového poľa obsahujúceho takú informáciu), pričom správca nezodpovedá za nesprávnosť informácie oznámené zo strany tejto osoby správcovi .

4. Povinnosť vymenovať poverenca pre ochranu osobných údajov nie je daná, a poverenec pre ochranu osobných údajov tak nebol vymenovaný.

 

III. Kategórie osobných údajov, ktoré správca spracováva

1. Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k zákazníkovi, ktorého je tak správca osobných údajov schopný identifikovať.

2. V súvislosti s prevádzkovaním e-shopu môže zo strany správcu uskutočniť spracovanie nasledujúcich kategórií osobných údajov, ktoré sú zákazníkom poskytované v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, pri udelení súhlasu zákazníka so spracovaním osobných údajov pre účely stanovené v článku IV. Zásad, popr. za iným účelom definovaným nižšie v týchto Zásadách:

2.1. identifikačné údaje zákazníka - jedná sa o tie osobné údaje, prostredníctvom ktorých je možné zákazníka jednoznačne a nezameniteľne identifikovať, hlavne meno a priezvisko zákazníka (na základe ktorých môže byť tiež určené pohlavie zákazníka), informácie o dosiahnutí veku 16 rokov a v prípade zákazníka, ktorý je podnikateľom, tiež údaje o firme zákazníka, jeho identifikačnom čísle, popr. tiež daňovom identifikačnom čísle;

2.2. kontaktné údaje zákazníka - jedná sa o tie osobné údaje, prostredníctvom ktorých je možné zákazníka skontaktovať, hlavne. fakturačná adresa (v prípade zákazníka, ktorý je podnikateľom, jeho sídlo), telefónne číslo a e-mailová adresa, popr. doručovacia adresa, ak požaduje zákazník doručenie tovaru na inú ako fakturačnú adresu;

2.3. údaje o nákupnej histórii zákazníka - jedná sa o tie osobné údaje, prostredníctvom ktorých je možné zistiť transakčnú históriu zákazníka, hlavne údaje týkajúce sa objednávok a história nákupov (vrátane dátumu nákupu, evidenčných čísel uskutočnených objednávok a údajov o zakúpenom tovaru, jeho cene a vydaných faktúrach);

2.4. ďalšie údaje poskytnuté dobrovoľne zákazníkom - ide napríklad o komentáre k urobeným objednávkam či iné záznamy komunikácie so zákazníkom, prípadne bankové spojenie na zákazníka, ak toto zákazník oznámi dobrovoľne v súvislosti s realizovanou kúpou tovaru (najmä. pri odstúpení od kúpnej zmluvy alebo v rámci reklamačného konania).

3. Zákazník je povinný uvádzať pri poskytovaniu osobných údajov správcovi všetky osobné údaje v presné a aktuálne podobe, pričom sa zaväzuje tieto pri akejkoľvek zmene aktualizovať; osobné údaje poskytnuté zákazníkom sú správcom považované za úplné a správne. Správca je oprávnený vyzvať zákazníka k aktualizácii osobných údajov, ktoré spracováva, a to v lehotách zodpovedajúcich potenciálnemu riziku vzniku ujmy z neaktuálnosti osobných údajov; správca nezodpovedá za neaktuálnosť osobných údajov v dôsledku nečinnosti či neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany zákazníka. Správca tiež nezodpovedá za nesprávnosť či neúplnosť osobných údajov zákazníka či za oprávnenosť ich oznámenia správcovi.

4. Osobné údaje sú spracovávané manuálne (vlastnými zamestnancami a inými spolupracovníkmi i ďalšími spracovateľovi), aj automatizovane v rámci informačných systémov a aplikácií využívaných správcom (vlastnými zamestnancami a inými spolupracovníkmi či ďalšími spracovateľovi). Pri spracovaní osobných údajov tiež môže dochádzať k profilovaniu na základe ďalších informácií, ktoré boli o zákazníkovi v priebehu času získané podľa údajov o nákupnej histórii zákazníka a webov (hlavne. cookies, údaje poskytnuté prehliadačom zákazníka, údaje o zobrazenej komerčnej komunikácii, navštívených produktoch a nákupné histórii zákazníka), aby bolo možné zákazníkovi ponúknuť a poskytnúť produkt na mieru jeho potrebám a aby sa predišlo ponúkanie produktov, ktoré pre neho naopak nie sú zaujímavé. V prípade, že by vykonávané automatizované rozhodovanie malo voči zákazníkovi vyvolávať právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýkať, v zmysle čl. 22 Nariadenia, je správca oprávnený osobné údaje spracovávať výhradne s výslovným súhlasom zákazníka.

 

IV. Účely, právny základ a rozsah spracovania osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracovávané na účely, ktoré sú uvedené nižšie, pričom rozsah spracovávaných osobných údajov závisí na konkrétnom účelu spracovania. Pre niektoré účely spracovania je možné spracovávať osobné údaje priamo na základe zákonného právneho základu, kde sa nevyžaduje súhlas zákazníka s takýmto spracovaním osobných údajov, pričom druhú skupinu potom tvorí spracovanie, ktoré je možné len so súhlasom zákazníka.

2. Na spracovanie osobných údajov, na ktorý sa nevyžaduje súhlas zákazníka, je daný nasledujúce právny základ:

2.1. spracovanie pre výkon zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník - najme plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom a správcom v súvislosti s nákupom tovaru v e-shope či iných zmlúv uzatvorených medzi správcom a zákazníkom na základe týchto Zásad, a to aj v súvislosti s registráciou používateľského účtu zákazníka alebo vytvorením objednávok v súvislosti s nákupom tovaru v e-shope, keď uvedené spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy medzi zákazníkom a správcom, tj. realizáciu práv a povinností z predmetnej zmluvy, zahŕňajúce (i) v prípade kúpnej zmluvy najmä vybavenie objednávky, plnenie zo zmluvy zahŕňajúce súvisiacu komunikáciu so zákazníkom, odovzdanie tovaru na prepravu tovaru a konečný predaj objednaného tovaru a jeho dodanie zákazníkovi a vyúčtovanie príslušnej kúpnej ceny či (ii) v prípade registrácie užívateľského účtu umožnenie prístupu, správy a vedenie užívateľského účtu a využívanie výhod s tým spojených popísaných bližšie v článku. XIII VOP;

2.2. spracovanie pre splnenie právnych povinností, ktoré sú uložené správcovia - jedná sa o spracovanie v súvislosti s plnením povinností uložených správcovi jednotlivými všeobecne záväznými právnymi predpismi, v ktorých je stanovená priamo povinnosť niektoré osobné údaje po určitú dobu spracovávať a archivovať, prípadne spracovanie vašich osobných údajov môže byť nevyhnutné s ohľadom na splnenie povinností správcu súvisiacich s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti štátnym orgánom a pod. Môže ísť napríklad o vybavovaní reklamácií podľa zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 634 / 1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, plnenie povinností uložených správcovi na úseku vedenia účtovníctva a plnenie daňových povinností, najmä zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení, zákonom č. 586 / 1992 Zb., o daniach z príjmov, v platnom znení alebo zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, v platnom znení;

2.3. spracovanie na účely ochrany oprávnených záujmov správcu - jedná sa o spracovanie osobných údajov na ochranu práv a právom chránených záujmov správcu, ktoré je možné vykonávať bez súhlasu zákazníka, avšak pri naplnení existencie zodpovedajúceho záujmu správcu, ktorým je napríklad potreba spracovania údajov pre evidenciu dlžných pohľadávok a uplatňovaní nárokov správcu z uzavretých kúpnych zmlúv (súdne, popr. exekučné vymáhanie pohľadávok za zákazníkom a ostatné zákaznícke spory, uplatňovaní poistných nárokov, atp.), riešenie nárokov zákazníkov (reklamácie, odstúpenie od zmluvy, atp.) a vybavovaní otázok a sťažností zákazníkov, vrátane zaistenia dôkazov pre prípad budúcich súdnych sporov, ktorých bude správca účastníkom a zostavovanie evidenciou, analýz a štatistík.

2.3.1. Oprávneným záujmom správca je takisto ponúkanie vlastného tovaru, vrátane zasielania obchodných oznámení (plošných ponúk i individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení a v súlade s bodom 47 recitálu Nariadenie, ak správca získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru zákazníkovi. Na základe tohto dôvodu sa tak správca môže na zákazníka obracať s obchodnými a reklamnými oznámeniami za účelom rozvoja a podpory vlastnej obchodnej činnosti správcu, hlavne. Formou rozosielanie elektronických obchodných oznámení správca jeho zákazníkom obsahujúcich aktuálnej ponuky tovaru aj nové produkty, informácie o súčasných a budúcich trendoch, špeciálnych ponukách a reklamných zľavových akciách (tzv. newslettre), ktoré sú v súvislosti s už skôr vykonanými nákupy, pretože správca dôvodne predpokladá, že zákazníka jeho novinky zaujímajú.

V prípade, že zákazník nemá záujem newsletter odoberať, má možnosť v rámci procesu objednávania tovaru zaškrtnúť svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení, a ďalej sa môže tiež odhlásiť z odberu newslettera použitím odhlasovacieho odkazu v doručenom e-mailovom obchodným oznámenie, prípadne zaslať žiadosť o ukončenie odberu newslettera tiež na e-mailovú adresu správcu.

2.3.2. Oprávneným záujmom správca je ďalej zasielanie dotazníkov spokojnosti Heuréka-overené zákazníkmi - správca za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom a v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje zákazníka v rozsahu informácie o zakúpenom tovare a e-mailové adresy zákazníka tretej strane - spoločnosti Heureka Shopping sro, IČO: 023 87 727, so sídlom Dúbravská 650/1, Karlín 186 00 Praha 8, ako prevádzkovateľovi portálu Heuréka.cz, a to k zasielaniu e-mailových dotazníkov spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod správca zapojený, a ktoré sú zasielané po uskutočnení každého nákupu u správcu. Spoločnosť Heureka Shopping s.r.o. čoby prevádzkovateľ portálu Heuréka.cz potom v postavení spracovateľa osobných údajov uvedených vyššie zaisťuje zasielanie uvedených dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby zákazníkov a analýzu trhového postavenia správcu.

V prípade, že zákazník nesúhlasí so zaslaním e-mailového dotazníka v rámci programu Overené zákazníkmi, má možnosť v rámci procesu objednávania tovaru zaškrtnúť svoj nesúhlas so zaslaním dotazníka spokojnosti k ohodnotenie vykonaného nákupu, a ďalej môže kedykoľvek odmietnuť zasielanie ďalších dotazníkov pomocou odkazu obsiahnutého v doručenom e-mailu s dotazníkom.

Proti spracovaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu zákazník kedykoľvek môže podať námietku - k právu vzniesť námietku.

3. Rozsah spracovávaných osobných údajov pre spracovanie osobných údajov uvedené v predchádzajúcom odseku, pre ktorých je daný právny základ spracovania bez nutnosti udelenia súhlasu zákazníka, je vždy obmedzený na osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie konkrétneho účelu, pre ktorý sú spracovávané, a neprekročí rozsah osobných údajov vymedzený vyššie v kategóriách osobných údajov (článok III., ods. 2 Zásad).

4. Poskytnutie osobných údajov zo strany zákazníka je dobrovoľné s tou výhradou, že uvedenie niektorých osobných údajov môže byť nevyhnutným predpokladom pre poskytnutie príslušnej služby zo strany správcu. Správca v tej súvislosti informuje zákazníka, že pre splnenie kúpnej zmluvy je vždy nevyhnutné poskytnutie a spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných údajov zákazníka (článok III., Ods. 2.1. Zásad) a kontaktných údajov zákazníka (článok III., Ods. 2.2. Zásad ), ktoré sa stávajú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy, a bez ktorých nie je možné kúpnu zmluvu realizovať; spracovanie údajov o nákupnej histórii zákazníka (článok III., ods. 2.3. Zásad), popr. ďalších údajov poskytnutých dobrovoľne zákazníkom (článok III., ods. 2.4. Zásad) potom nastáva predovšetkým v nadväznosti na realizáciu kúpnej zmluvy a slúži ďalej k ostatným právnym základom spracovania, ktoré boli uvedené vyššie v článku IV., ods. 2 Zásad.

5. Posledným dôvodom spracovania môže byť zákazníkom poskytnutý súhlas, a to v prípade, že ho správcovia udelí. Na základe tohto súhlasu môžu byť osobné údaje spracovávané za účelom:

5.1. pokročilého marketingu - zahŕňajúceho marketingové účely, v rámci ktorých môže dochádzať k lepšiemu zobrazenie obsahu a reklamy zákazníkovi, v podobe zasielania obchodných oznámení (newsletterov) týkajúcich sa napríklad nových produktov, súčasných trendov, špeciálnych ponúk a reklamných zľavových akcií správcu, vrátane tzv. remarketingu ( cielenej reklamy) a behaviorálnej reklamy, a to aj vtedy, ak tieto reklamy nesúvisí s pôvodne vykonaným nákupom na e-shope správcu.

V prípade, že zákazník nemá záujem newsletter naďalej odoberať, môže sa odhlásiť sa z odberu newslettera použitím odhlasovacieho odkazu v doručenom e-mailovom obchodným oznámenie; ustanovenia nasledujúceho odseku 6. tým nie je nijako dotknuté.

Proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu zákazník kedykoľvek môže podať námietku - k právu vzniesť námietku

6. Spracovanie osobných údajov pre účel uvedený v predchádzajúcom odseku je založené na dobrovoľnom súhlase zákazníka, ktorého udelenie nie je podmienkou pre nákup v e-shope. Tento súhlas môže zákazník kedykoľvek bezplatne odvolať, prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na e-mailovú adresu správcu alebo formou písomného oznámenia adresovaného správcovi na adresu sídla správcu, o čom bude zákazník pred udelením súhlasu informovaný. Odvolaním súhlasu však nie je nijako dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný zákazníkom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tj. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch). Detailnejšie informácie ohľadne udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov k vyššie uvedenému účelu, vrátane rozsahu takto spracovávaných osobných údajov a doby trvania takéhoto spracovania, sú obsiahnuté v texte príslušného súhlasu, ktorým zákazník udeľuje právo osobné údaje k danému účelu spracovávať.

 

V. Doba spracovania osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracovávané po obmedzenú dobu, keď táto doba je vždy stanovená s ohľadom na účel a právny základ spracovania a obdobie vykonávania činností súvisiacich s realizáciou toho ktorého účelu, pre ktorý boli údaje získané a vychádza tiež z trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý správcovi umožňuje osobné údaje zákazníka spracovávať, a archivačných povinností podľa lehôt uložených právnymi predpismi.

2. Spracovanie osobných údajov na základe plnenia zmluvy (článok IV., Ods. 2.1. Zásad) vykonáva správca po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu nevyhnutnú s ohľadom na plnenie a uplatňovaní práv a povinností podľa uzavretej zmluvy, teda väčšinou do uplynutia premlčacej doby u posledného práva podľa tejto uzavretej zmluvy. V prípade registrácie užívateľského účtu sú osobné údaje spracovávané, dokiaľ nie je užívateľský účet na e-shope vymazaný. Užívateľský účet môže byť vymazaný na základe žiadosti zákazníka urobené prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na e-mailovú adresu správcu alebo formou písomného oznámenia adresovaného správcovi na adresu sídla správcu.

3. Na spracovanie osobných údajov na základe plnenia právnych povinností (článok IV., Ods. 2.2. Zásad) dochádza po dobu nutnú vzhľadom k týmto povinnostiam a podľa zákonných lehôt, ktoré sú stanovené právnymi predpismi (pr. Faktúry vystavenej správcom sú v súlade s ust. § 35 zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení, archivované po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo, pričom z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované aj uzatvorenej kúpnej zmluvy, resp. objednávky zákazníka).

4. Osobné údaje spracované na základe oprávneného záujmu správcu (článok IV., Ods. 2.3. Zásad) sú spracovávané po dobu trvania tohto oprávneného záujmu. V prípade zasielania obchodných a reklamných oznámení na základe oprávneného záujmu správcu je lehota na oprávnené spracovanie osobných údajov na tento účel vždy 3 roky od poslednej objednávky zákazníka, pokiaľ sa klient skôr z odberu newsletterov odhlási, popr. požiada o ukončenie odberu newsletterov.

5. V prípade spracovania osobných údajov zákazníka na základe udeleného súhlasu (článok IV., Ods. 5 Zásad) je doba spracovania viazaná na dobu platnosti a účinnosti tohto súhlasu, pričom osobné údaje sú spracovávané len počas trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený, najdlhšie potom po dobu trvania udeleného súhlasu zákazníkom či do okamihu jeho odvolanie.

6. Vyššie uvedené doby spracovania osobných údajov môžu byť modifikované tiež na základe uplatnenenia práv zákazníka uvedených ďalej v týchto Zásadách.

7. Dokumenty, v ktorých sú zahrnuté osobné údaje zákazníka, bude správca v prípadoch, kde mu to ukladá všeobecne záväzný právny predpis, archivovať predpísaný čas.

8. Po strate zákonného dôvodu je vykonané vymazanie príslušných osobných údajov či ich anonymizácia.

 

VI. Dobrovoľnosť poskytovanie osobných údajov

1. Osobné údaje sú zákazníkom poskytované dobrovoľne, pričom zákazník nemá žiadnu povinnosť je poskytnúť a v prípade, že svoje osobné údaje správcovi neposkytne, nehrozí mu žiadna sankcia.

2. Správca informuje zákazníka, že pre realizáciu nákupu tovaru v e-shope a vytvorenie, vedenie a správu užívateľského účtu, vrátane využívania výhod s tým spojených, je odovzdanie niektorých osobných údajov vyžadované, tzn. ak je zákazník správcovi neposkytne, nebude mu umožnené príslušnou službu využívať.

 

VII. Spracovatelia a kategórie príjemcov osobných údajov

1. Správca môže sprístupniť osobné údaje zákazníka:

 • spracovateľovi osobných údajov - tj. osobe, ktorá vykonáva spracovanie osobných údajov pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaniu osobných údajov;
 • príjemcovi osobných údajov - tj. subjektu, ktorému sú osobné údaje poskytnuté.

2. Osobné údaje zákazníka sú odovzdávané len subjektom, ktoré zaisťujú rovnako vysoký štandard ochrany osobných údajov ako správca, a to len v nevyhnutnom rozsahu a v prípadoch, keď je na to správca oprávnený či zaviazaný (na základe právnych predpisov, podľa uzavretej zmluvy so zákazníkom , atp.).

3. Osobné údaje zákazníka sú odovzdávané najmä obchodným partnerom správcu, ktorí sa na činnosti e-shopu podieľajú, a to či už napríklad v rámci jeho fungovania, tak v súvislosti s prípravou a doručovaním tovaru a jeho úhradou, alebo ktorí zabezpečujú zasielanie obchodných oznámení správcu či inej činnosti súvisiace s prevádzkou e-shopu. Správca môže osobné údaje zákazníka poskytnúť na legitímne účely týmto kategóriám príjemcov:

 • spolupracovníkom, dodávateľom a iným zmluvným partnerom správca za účelom prevádzkovania e-shopu, plnenie zmluvy, poskytovanie zákazníckeho servisu a vykonávanie iných činností správcu v zmysle týchto Zásad;
 • poskytovateľom poštových a platobných služieb;
 • poskytovateľom dopravných a iných služieb zabezpečujúcich dopravu a odovzdaniae tovaru zákazníkovi (vr. odovzdanie kontaktných údajov zákazníka);
 • poskytovateľom marketingových služieb a služby zrovnávača tovaru (Heureka.sk);
 • poskytovateľom účtovných, audítorských, daňových či iných konzultačných služieb;
 • inkasným agentúram a advokátskym kanceláriám (hlavne. za účelom vymáhania pohľadávok);
 • prevádzkovateľom počítačovej infraštruktúry a správcom IT systémov;

4. Osobné údaje zákazníka nebudú žiadnym spôsobom odovzdávané tretím osobám inak ako na účely uvedené v týchto Zásadách, čo tiež znamená, že nebudú zdieľané s tretími osobami za účelom zasielania obchodných a reklamných oznámení týchto tretích strán. Správca nemá v úmysle poskytovať osobné údaje zákazníka mimo Európskej únii alebo do medzinárodných organizácií.

 

VIII. Zabezpečenie osobných údajov

1. Správca používa štandardné technické a organizačné opatrenia požadované platnými právnymi predpismi, ktoré zabezpečujú ochranu spracúvaných osobných údajov (najmä pred ich zmenou, stratou alebo zničením) a zabezpečujú osobné údaje proti ich poskytnutiu neoprávneným osobám, prevzatie neoprávnenými osobami, ako aj proti ich spracovávaniu porušujúcemu ustanovenia Zákona či Nariadenie.

2. Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze, na zabezpečenie ochrany využíva správcu zabezpečenie serverov, internetového pripojenia aj internetových stránok. Pripojenie spojené s vyplňovaním formulárov potom prebieha prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného spojenia, rovnako ako pripojenie spojené s vykonávaním elektronických úhrad v prípade zvolenia tejto možnosti. Správca pravidelne kontroluje, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používa také bezpečnostné opatrenia, ktoré je možné po správcovi rozumne vyžadovať, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k poskytnutým osobným údajom, a ktorá s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizovaná.

3. Aj napriek vyššie uvedeného ustanovenia sa správcom vykonávané činnosti v záujme zabezpečenia ochrany osobných údajov možu ukázať nedostatočnými, ak nebude sám zákazník zachovávať isté zásady bezpečnosti. Správca žiada zákazníka, aby dbal na zachovanie mlčanlivosti ohľadom prihlasovacieho mena a hesla potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a tieto údaje nesprístupnil osobám tretím. Za účelom znemožnenia používania užívateľského účtu zákazníka neoprávnenými osobami takisto správcu prosí o odhlasovaní sa z užívateľského konta po dokončení transakcie či iného užívania e-shopu. Každý zákazník nesie zodpovednosť za uchovanie svojho užívateľského mena a jedinečného hesla v tajnosti a za stálu kontrolu nad prístupom k svojmu účtu.

 

IX. Informácie o právach zákazníka ako subjektu údajov

1. Správca spracováva osobné údaje zákazníka korektne, zákonným a transparentným spôsobom a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Zákazník má zároveň právo sa na správcu kedykoľvek obrátiť, aby získal informácie o procese spracovania svojich osobných údajov alebo na účely uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.

2. Správca informuje zákazníka o jeho právach, ktorými sú:

2.1. právo na prístup k osobným údajom - na základe tohto práva má zákazník právo získať od správcu potvrdenie, či sú jeho osobné údaje spracovávané, a v prípade, že tomu tak je, aj právo na informácie súvisiace s týmto spracovaním, event. v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, aj kópiu spracúvaných osobných údajov;

2.2. právo na opravu osobných údajov - na základe tohto práva môže zákazník správcu žiadať o opravenie nepresností v osobných údajoch spracovávaných správcom, popr. na doplnenie neúplných osobných údajov;

2.3. právo na vymazanie osobných údajov - na základe tohto práva môže zákazník správcu žiadať o vymazanie akéhokoľvek či všetkých osobných údajov o ňom spracovávaných, a to ak nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané, alebo ak zákazník odvolal súhlas s ich spracovaním (a neexistuje už ďalšie právne dôvod pre spracovanie) alebo vzniesol námietky proti spracovaniu (a neexistujú žiadne prevažujúci oprávnené dôvody správcu pre spracovanie), ďalej ak osobné údaje nezákonne spracované sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti, alebo boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti;

2.4. právo na obmedzenie spracovania osobných údajů - na základe tohto práva môže zákazník správcu žiadať o obmedzení spracovaní osobných údajov o ňom, pokiaľ zákazník popiera presnosť svojich osobných údajov (a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť), alebo je ich spracovanie protiprávne, ale zákazník odmieta vymazanie takýchto osobných údajov, alebo ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zákazníkom poskytnuté, avšak zákazník o spracovaní požiada (napr. v súvislosti s uplatnením nároku na súde, ku ktorému zákazník spracovávané osobné údaje potrebuje), alebo ak zákazník vzniesol námietku proti spracovaniu, pričom nie je zrejmé, či oprávnené záujmy správcu prevažuje nad oprávnenými záujmami klienta;

2.5. právo na prenositelnosť osobných údajov - v prípade automatizovaného spracovania osobných údajov, ktoré je založené na uzatvorenej zmluve alebo súhlasu, ktorý bol zákazníkom udelený, má zákazník právo na tzv. prenositelnosť týchto údajov a ich poskytnutie v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovom formáte;

2.6. vylúčenie automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania - zákazník má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo. Správca v tej súvislosti uvádza, že nevykonáva žiadne automatizované spracovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby;

2.7.právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov - v prípade, keď zákazník poskytol správcovi súhlas so spracovaním osobným údajov na účely, ktoré vyžadujú súhlas, má zákazník právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracovanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné;

2.8. právo na oznámenie prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov-zákazník má právo na informáciu od správcu o tom, že došlo k porušeniu bezpečnosti jeho osobných údajov, ak je súčasne pravdepodobné, že takýto prípad porušenia bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb; uvedené právo zákazník nemá pri splnení stanovených podmienok (oi. ak správca prijal opatrenia na zabezpečenie, že sa vysoké riziko pravdepodobne neprejaví alebo vyžadovalo ak by takéto oznámenie neprimerané úsilie, kedy potom je nutné poskytnúť informáciu verejnými vyhláškami alebo podobného opatrenia);

2.9. právo podať sťažnosť u dozorného orgánu - zákazník má právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov ako dozorný orgán, ak sa domnieva, že pri spracovaní jeho osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov; kontaktné údaje:

Úrad na ochranu osobných údajov:

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

telefón: +420 234 665 111 (ústredňa)

emailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

internetové stránky: www.uoou.cz

Proti rozhodnutiu dozorného orgánu má tiež zákazník právo na účinnú súdnu ochranu proti rozhodnutiu, ktoré sa ho týka.

Zákazník má tiež právo namietať proti spracovaniu osobných údajov - zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré správca spracováva z dôvodu oprávneného záujmu. V prípade, že správca nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, ukončí správca na základe také námietky spracovanie osobných údajov bez zbytočného odkladu.

Rovnako tak môže zákazník vzniesť námietku proti spracovaniu v situácii, že jeho osobné údaje sú spracovávané na účely priameho marketingu. V takom prípade nebude správca bez ďalšieho osobné údaje už naďalej na tento účel spracovávať.

3. Veškerá vyššie uvedené práva (s výnimkou práva podať sťažnosť dozornému orgánu) možno uplatniť prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) odoslanej na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na túto adresu sa možno obrátiť aj v súvislosti so žiadosťou o ďalšie doplňujúce informácie týkajúce sa vyššie uvedených práv. Obdobne možno uvedené práva uplatniť tiež korešpondenčnou formou na korešpondenčnú adresu správcu - ADAMIK Company, s.r.o., Mitrovická 804, 739 21 Paskov, Česká republika.

4. Podanie žiadosti o uplatnení práv z článku IX., Ods. 2.1. a 2.5. Zásad je možné iba prostredníctvom písomného listu s úradne overeným podpisom zákazníka na adresu sídla správcu; súčasťou takejto žiadosti je vždy e-mailová adresa, na ktorú bude po prijatí žiadosti zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti zákazníka. Ustanovenie nasledujúceho odseku poslednej vety sa tu uplatní primerane.

5. Správca si vyhradzuje právo žiadať preukázanie totožnosti zákazníka v súvislosti s uplatnením práv definovaných vyššie, najmä ak nebude žiadosť o uplatnení práv zaslaná z e-mailovej adresy zákazníka evidované správcom (napr. Právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail) . Ak nedôjde v takom prípade na preukázanie totožnosti zákazníka do 14 dní od takejto požiadavky správcu, žiadosť o uplatnenie práv zákazníka nebude prijatá; správca o takejto skutočnosti zákazníka vždy včas informuje.

6. Na žiadosť, ktorá sa týka výkonu práv odberateľov, bude správca reagovať bez zbytočného odkladu v lehote do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, v ktorej zákazníkovi poskytne informácie o prijatých opatreniach, a to spôsobom, akým bola podaná takáto žiadosť o uplatnenie práv (tj . podľa okolností písomne ​​alebo elektronickou formou). Uvedenú lehotu možno v prípade potreby (oi. vzhľadom k zložitosti a počtu žiadostí) predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom o takomto predĺžení vrátane dôvodov, ktoré nás k nemu viedli, bude správca zákazníka vždy informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

7. Ak neprijme správcu opatrenie, o ktoré zákazník žiadal, informuje zákazníka v uvedenej lehote o dôvodoch neprijatia opatrení a o možnosti podať sťažnosť u dozorného orgánu a žiadať o súdnu ochranu.

 

X. Ďalšie ustanovenia súvisiace so zásadami spracovania osobných údajov

1. Súbory cookies

Súbory cookies sú malé dátové súbory, ktoré obsahujú určité informácie týkajúce sa používania webových stránok a e-shopu zákazníkom, ktoré sa pri návšteve e-shopu ukladajú do počítača, telefónu alebo iného zariadenia zákazníka. Súbory cookies umožňujú pomocou zariadenia používaného na prezeranie siete internet (napr. počítač, smartphone, atď.) Zapamätať špecifické informácie týkajúce sa použitého zariadenia, z ktorých zákazník pristupuje na internetové stránky, a pomáhajú tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.

Súbory cookies najmä:

 • slúži k efektívnej navigácii a obsluhe e-shopu počas nákupného procesu (vrátane tiež možnosti uloženia nákupov zákazníka a zobrazenie statusu prihlásenie užívateľa v internetovom obchode), na personalizáciu, ukladanie predvolieb a všeobecne k vylepšeniu užívateľského dojmu z internetových stránok;
 • umožňujú rozlíšiť, či konkrétny užívateľ už v minulosti navštívil internetové stránky alebo či je novým návštevníkom a slúži tak na štatistické účely;
 • napomáhajú zobrazovať v e-shope reklamu prispôsobenú záujmom konkrétneho zákazníka a umožní poskytnúť zákazníkovi zaujímavé informácie a prispôsobiť internetové stránky e-shopu individuálnym potrebám zákazníka, tj. slúži pre reklamné účely.

Správca súbory cookies používa v okamihu, keď zákazník navštívi internetové stránky e-shopu, pre zaistenie svojej základnej i pokročilých funkcionality, a to najčastejšie na prispôsobenie obsahu a zvýšenie komfortu zákazníka, na analýzu prevádzky a návštevnosti, uľahčenie bezpečnejšieho prihlásenie a k reklamným a re-marketingovým aktivitám, v rámci ktorých tieto pomáhajú s lepším zacielením reklamných kampaní správcu. Cookies vytvorené užitím internetových stránok správcu môžu byť sprístupnené tretím stranám.

Súbory cookies využívané e-shopom môžu mať prechodný alebo trvalý charakter. Dočasné súbory cookies sa po uzavretí prehliadača zmažú, namiesto toho trvalé súbory cookies sú uchovávané aj po ukončení užívania e-shopu zákazníkom a slúži na ukladanie informácií ako je heslo alebo prihlasovacie údaje, čo urýchľuje a uľahčuje používanie webu. Viac informácií o súboroch cookies nájdete tu: http://www.aboutcookies.org.

Nastavenie cookies možno upraviť či zmeniť v príslušnom internetovom prehliadači, rovnako tak je možné v štandardných webových prehliadačoch cookies inak spravovať, najmä tiež mazať či zakázať ich použitia. Ak sa tieto nastavenia nezmenia, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia, pričom používaním internetových stránok správcu zákazník udeľuje súhlas s používaním a ukladaním súborov cookies, a to aj pre účel cielenie reklamy. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť webových stránok a e-shopu. V prípade problémov správca odporúča použiť súbor pomocníka prehliadača alebo sa obrátiť na výrobcu internetového prehliadača, ktorý zákazník používa; viac o správe cookies možno nájsť tiež na určených stránkach jednotlivých prehliadačov.

2. Ochrana údajov v Google Analytics, Google Ads a súvisiace vyhlásenie

Súbory cookies sú rovnako zhromažďované cez službu Google Analytics - internetové stránky, z ktorých je internetový obchod dostupný, používajú analytický mechanizmus sieťových služieb Google Inc. ( "Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA") Google Analytics, ktoré používa súbory cookies, ktoré umožňujú monitorovať správanie na internete z hľadiska času, polohy a používanie týchto stránok. Pomocou webového analytického systému Google Analytics možno vytvárať užívateľské profily pod prezývkou. Systém sa používa na analýzu prevádzky na webových stránkach a poskytovanie súvisiacich služieb.

IP adresy používateľov nie sú spájané s inými údajmi zhromažďovanými spoločnosťou Google. Informácie zhromažďované súbory cookies sú odovzdávané na servery Google nachádzajúce sa v USA a archivované. O tieto informácie sa správca nedelí so žiadnou treťou stranou, ktorá by ich využila k svojim účely. V prípade zapnutia funkcie anonymizácie IP adresy počas používania webových stránok správcu, potom Google skracuje IP adresu používateľa. Iba vo výnimočných prípadoch je na server Google v Spojených štátoch amerických odovzdávaná úplná IP adresa a až tam skrátená. Kompletné informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s nástrojom Google Analytics možno nájsť na tomto odkaze https://www.google.com/analytics/.

Spoločnosť Google tieto informácie využíva v zastúpení správcu na analýzu toho, ako zákazník užíva túto webovú stránku, a to pre potreby reportingu o aktivite na webe a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s užívaním webových stránok a internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie tiež odovzdávať tretím osobám v súlade s požiadavkami právnych predpisov alebo ak tieto tretie osoby tieto údaje spracovávajú v zastúpení spoločnosti Google. IP adresa odovzdaná prehliadačom zákazníka v súvislosti s Google Analytics nie je zlučovanie s ďalšími dátami Google.

Ukladanie cookies môže užívateľ zabrániť prevedením zodpovedajúceho nastavenia s využitím softvéru svojho prehliadača. Okrem toho môže zákazník spoločnosti Google zabrániť v nahrávaní údajov týkajúcich sa jeho užívanie danej webovej stránky, ktoré boli vygenerované dotknutým súborom cookie (vrátane IP adresy), a v spracovávaní týchto údajov stiahnutím a inštaláciou pluginu prehliadača, ktorý je k dispozícii na https: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Pre získanie podrobností, ako spoločnosť Google a jej partneri využívajú súbory cookies v reklame, nájdete viac informácií tu: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/ a tu nájdete detailné informácie, ktoré typy súborov cookies spoločnosť Google a jej partneri využívajú: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/types/. Kompletné informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s nástrojom Google Analytics možno nájsť aj na tomto odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

V rámci služby Google Analytics využíva správcu aj súvisiace reklamnej funkcie poskytované Google, ako sú prehľady zobrazenia v reklamnej sieti Google či zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe zhlédnutých produktov (tzv. Remarketing), vr. služby Google Ads (Google AdWords) slúžiace na personalizáciu reklamy a zlepšenie zacielenie reklamy a tzv. remarketingu. Vďaka tomu potom môže správca návštevníkom svojich webových stránok ponúknuť reklamný obsah, ktorý pre nich bude čo možno najzaujímavejšie.

Reklamné materiály dodáva spoločnosť Google prostredníctvom tzv. "Ad serverov". Prostredníctvom týchto užívaných ad serverov možno merať určité parametre pre hodnotenie úspechu, napríklad vkladanie reklám alebo kľuky užívateľov. Ak sa na stránku internetového obchodu zákazník dostane prostredníctvom reklamy Google, uloží Google Ads na zariadení zákazníka súbory cookies, ktoré však nie sú nijako určené na to, aby zákazníka osobne identifikovali, avšak umožňujú spoločnosti Google rozpoznať internetový prehliadač užívateľa - totiž ak používateľ navštívi určité webové stránky užívajúce aplikáciu Google Ads, pri ktorých ešte neuplynula platnosť príslušných súborov cookie uložených v zariadení užívateľa, môže spoločnosť Google zistiť, že daný používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. V rámci uvedených reklamných opatrení preto správcu nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobné údaje, z ktorých by bolo možné užívateľa identifikovať, ale len dostáva štatistické vyhodnotenia od spoločnosti Google s tým, že na ich základe môže overiť, ktorá z použitých reklamných opatrenia sú efektívne a ktorá nie. Dodávateľ uvedené služby potom môže zobrazovať reklamu správcu na rôznych weboch, teda prostredníctvom predmetných cookies súborov tieto využiť na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na danom webe a získava tak informácie o tom, že používateľ klikol na príslušnú časť e-shopu či klikol na niektoré oznámenia správcu.

Odhlásiť sa od používania súborov cookies spoločnosťou Google je možné najmä zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača užívateľa, predovšetkým zákazom externých cookies, kedy užívateľ nebude dostávať žiadne reklamy od poskytovateľov - tretích osôb; užívatelia sa môžu tiež odhlásiť od prispôsobených reklám vrátane remarketingu - ohľadom vypnutie personalizácia reklám možno nájsť viac informácií tu: https://support.google.com/ads/answer/7395996. V rámci internetového prehliadača je možné vylúčiť ukladanie cookies podľa podmienok jednotlivých prehliadačov, napríklad:

Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Viac informácií o účele a rozsahu zberu a spracovania údajov spoločnosťou Google možno nájsť taktiež tu:

https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956,

https://support.google.com/adwords/answer/2549116?hl=cs&ref_topic=3123080

https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=cs&ref_topic=3123080&visit_id=1-636616297519532921-3541382099&rd=1

Užívateľ môže tiež zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbory cookies, týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielanie do Google, ako aj poskytovanie týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštaluje adaptér dostupný pod nasledujúcim odkazom: https: // tools. google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Personalizáciu reklamy môže návštevník webových stránok správcu vypnúť či upraviť tiež prostredníctvom svojho účtu Google, a to pomocou odkazu dostupného tu: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=cs.

Okrem súborov cookies môže internetový obchod tiež zhromažďovať dáta, ktoré obvykle zbierajú administrátori webových systémov. Informácie obsiahnuté v protokoloch môžu zahŕňať okrem iného IP adresu, typ platformy a webového prehliadača, dodávateľa internetového pripojenia a webovú adresu, z ktorej zákazník vstúpil na web. Niektoré podstránky v rámci webu a ďalšie spôsoby komunikácie so zákazníkom môžu zahŕňať tzv. "Web beacons" (tzv. Elektronické obrázky alebo pixelové tagy). Web beacons umožňujú prijímať informácie ako napríklad IP adresu zariadenia, na ktorom bola načítaná internetová strana s vloženým web beacon, adresu URL stránky, čas načítanie stránky, typ prehliadača a informácie obsiahnuté v súboroch cookies, a to za účelom možného vyhodnotenia efektivity reklám. Tieto dáta budú archivovaná a použitá pre štatistickú analýzu a hodnotenie globálnej návštevnosti internetových stránok. Tieto dáta nebudú spájaná s osobnými údajmi zákazníka.

Pre získanie informácií, ako spoločnosť Google a jej partneri využívajú súbory cookies v reklame, získate viac informácií tu: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/a tu nájdete detailné informácie, ktoré typy súborov cookies spoločnosť Google a jej partneri využívajú: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/types/.

Na stránkach e-shopu sú aktuálne využívané súbory cookies pre reklamné a štatistické účely, za účelom obsluhy internetových stránok a internetového obchodu a pre nákupný proces, ďalej tiež cookies nutné na zabezpečenie fungovania a analýzy webu. Ďalej správca užíva súbory cookies Google Analytics a cookies Google Ads a Sklik (seznam.cz).

2. Ďalšie odkazy

Pri užívaní internetových stránok internetového obchodu sa môžu pravidelne objavovať odkazy na iné internetové stránky. Správca upozorňuje, že tieto stránky fungujú nezávisle na internetovom obchode a nie sú v žiadnom prípade pod dohľadom správcu. Tieto stránky môžu mať svoje vlastné zásady zabezpečenia osobných údajov a ochrany súkromia, ktoré správca odporúča zákazníkovi prečítať. Správca nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby zahrnuté alebo prístupné prostredníctvom týchto webových stránok alebo spôsob zaobchádzania s osobnými údajmi v rámci týchto iných stránok.

 

XI. záverečné ustanovenie

1. Akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad spracovania osobných údajov môže zákazník adresovať na e-mailovú adresu správcu - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne korešpondenčnou formou zaslaním listu na korešpondenčnú adresu správcu - ADAMIK Company, sro, Mitrovická 804, 739 21 Paskov, Česká republika

2. Zmeny týchto Zásad spracovania osobných údajov v internetovom obchode www.adamikshop.cz sú vyhradené; správca je oprávnený znenie Zásad meniť či dopĺňať, pričom uvedené zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia na internetovej stránke e-shopu.